По-долу ще намерите гаранционните условия, прилагани от BESTWAY EUROPE S.p.A. със седалище: Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098) - Милано, Италия (наричано по-долу „BESTWAY“), за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство под търговската марка BESTWAY

1. Правна гаранция

1.1 Правната гаранция се предоставя от Европейските директиви 1999/44/ЕС и 2019/771/ЕС, които имат за цел да защитят Потребителя, както е дефинирано по-долу, в случай че закупените стоки („Продукти“) имат дефекти в съответствието.

В зависимост от момента на покупката ще се прилагат следните разпоредби:

 • · Европейска директива 1999/44/ЕС за всички стоки, закупени на или преди 31 декември 2021 г.;
 • · Европейска директива 2019/771/ЕС за всички стоки, закупени на или след 1 януари 2022 г.

1.2 Съгласно гореспоменатите Европейски директиви, потребител е всяко физическо лице, което закупува Продукт за цели, несвързани с неговия бизнес, търговия, занаят или професия („Потребителят").

1.3 Правната гаранция е 24 месеца от доставката на стоката на Потребителя, освен ако не е предвидено друго в законодателството на всяка държава-членка на Европейския съюз.

1.4 Ако Потребителят смята, че е закупил Продукт с дефект в съответствието, Потребителят трябва да се свърже със своя търговец на дребно, за да се възползва от съответната гаранция.

1.5 BESTWAY предоставя гаранцията за всеки възможен дефект в съответствието на Продуктите на всеки Потребител, закупил Продуктите директно от самия BESTWAY.

2. Гаранция на производителя BESTWAY

2.1 Без да се засягат гаранциите и прерогативите, предвидени от закона и без да се засяга възможността на потребителя да активира гореспоменатата правна гаранция, BESTWAY предлага допълнителна гаранция („Гаранция на производителя на BESTWAY") за възможни дефекти в съответствието за ограничена гама от Продукти.

2.2 Гаранцията на производителя на BESTWAY се прилага само за покупки, направени от Потребител, т.е. за всеки артикул, закупен от физическо лице, действащо за цели, които не са свързани с неговата/нейната търговия, бизнес или професионална дейност. Например, в случай, че Потребителят е свързан с дружество, което използва нашите Продукти за каквито и да било търговски цели, Продуктът няма да бъде покрит от гаранцията на производителя BESTWAY.

2.3 Гаранцията на производителя може да бъде активирана от Потребителя на продукта или от Търговеца на дребно при следните условия.

(a) Списък на категориите артикули, обхванати от гаранцията на производителя BESTWAY:

 • · Комплекти Lay-Z-SpaTM
 • · Комплекти Lay-Z-SpaTM с Wi-Fi
 • · Станция за забавления Lay-Z-SpaTM
 • · Fast SetTM (от 183 x 51 cm и повече)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · Филтърна помпа FlowclearTM
 • · Филтърна помпа FlowclearTM Skimatic
 • · Пясъчен филтър FlowclearTM
 • · Нагревател за басейн FlowclearTM
 • · Хлоринатор FlowclearTM
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · Почистващи роботи AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Стълба, само ако е включена в комплекта на басейна
 • · Покривала и текстилни покрития, само ако са включени в комплекта на басейна
 • · Комплекти за поддръжка, само ако са включени в комплекта на басейна
 • · Сърф дъска
 • · Съп сърф Hydro ForceTM
 • · Лодка Hydro ForceTM
 • · Воден парк – Constant Air

(b) Продължителност на гаранцията на производителя BESTWAY

Гаранцията на производителя за всички продукти BESTWAY, споменати по-горе в параграф 2.3 (а), ще бъде 24 месеца, освен ако не е предвидено друго в законодателството на всяка държава-членка на Европейския съюз, считано от датата, посочена на квитанцията или данъчния документ, издаден при покупката.

За да се избегне загубата на правата, предоставени от гаранцията на производителя BESTWAY, предполагаемата липса на съответствие на продукт BESTWAY трябва да бъде докладвана на BESTWAY в рамките на 2 месеца от появата му, както е описано в следващия параграф 2.3 (c).

(c) Активиране и услуги по гаранцията на производителя BESTWAY

За да докладва предполагаем дефект на съответствието на продукта и да активира гаранцията на производителя BESTWAY, Потребителят или Търговецът на дребно трябва да се свърже с Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в неговата/нейната държава на пребиваване, предоставен от BESTWAY.

Жалбата може да бъде подадена:

Комуникацията трябва да включва следните подробности:

 • · данни за контакт с потребителя;
 • · дата на закупуване и копие от квитанцията или данъчния документ;
 • · номер на артикул;
 • · сериен номер;
 • · описание и/или снимки, и/или видео на дефекта;
 • · снимки и/или видео от монтажа на продукта;
 • · Всякаква друга документация, която BESTWAY може да поиска да проучване на рекламацията.

След активиране на гаранцията на производителя BESTWAY, Потребителят е длъжен да предостави на BESTWAY цялата горепосочена информация, която е от решаващо значение, за да гарантира, че Bestway е в състояние да анализира доклада и да отстрани проблема в разумен срок.

Ако едно или повече от горните изисквания не са изпълнени, гаранцията на производителя BESTWAY няма да се прилага; въпреки това, Потребителят се уведомява, че винаги може да се позовава на правната гаранция, посочена в параграф 1 от този документ.

В случай, че BESTWAY открие дефект на съответствието на продукта, BESTWAY ще замени само резервните части, оказали се дефектни, а не целия комплект. Такъв случай няма да доведе до началото на нов гаранционен период на производителя, нито за резервната част, нито за целия комплект; следователно, гаранцията на производителя BESTWAY няма да бъде по никакъв начин прекъсната и/или преустановена от подмяната на дефектните части и ще възобнови естествената си дата на изтичане

Подмяната няма да доведе до допълнителни разходи за Потребителя.

Подмяната няма да доведе до допълнителни разходи за Търговеца на дребно, от който Потребителят е закупил Продукта, освен ако не е предвидено друго в Търговската политика, която Търговецът трябва да е прочел, преди да активира гаранцията на производителя BESTWAY. Активирането на гаранцията от Търговеца на дребно означава приемане на всички правила и условия на търговската политика на BESTWAY според последната й версия

(d) Ограничения за прилагането на гаранцията на производителя BESTWAY

Гаранцията на производителя BESTWAY се отнася изключително за дефекти на съответствието на продуктите на BESTWAY. От друга страна, не обхваща в каквото и да е отношение проблеми, дължащи се на различни причини, като например и не само тези, които потенциално произтичат от неправилна инсталация, неправилна употреба, лоша или накчествена поддръжка, лошо управление, злоупотреба с химикали, неправилно захранване, пренебрегване или неправилна употреба, манипулиране и/или модификация на продукта на BESTWAY съответно, използване на неподходящи и/или неоригинални аксесоари и/или резервни части, повреди, видими външно, които не са били предявени по време на доставката, повреда, произтичаща от климатични въздействия, всеки дефект, който не се дължи на производствен проблем, доклад за липсващи части след двумесечния период от датата на покупката.

Продуктите на Bestway не се покриват от гаранцията на производителя BESTWAY, ако са закупени втора употреба и/или са рециклирани. Освен това гаранциите не могат да се прехвърлят на трети страни.

Гаранцията на производителя BESTWAY не покрива продукти, които са били отваряни и/или са използвани без съгласието на BESTWAY (като неизчерпателен пример отварянето на помпа).

Гаранцията на производителя BESTWAY не покрива никакви икономически загуби поради разходи за консумация на вода и химикали.

Гаранцията на производителя BESTWAY не е приложима за щети на имущество, причинени от неправилна инсталация и/или сглобяване на Продукта, съгласно инструкциите в ръководството за потребителя; например щети, причинени от наводнение поради инсталиране на Продукта върху повърхност, която не е равна и/или не е подходяща.

Не може да се иска възстановяване на средства за интервенции и/или замяна или за продукта, използван от потребителя или дистрибутора извън начина и при условията, посочени в самата гаранция на BESTWAY.

Поради различни стандарти за безопасност и/или регулаторни стандарти, които могат да се променят в зависимост от държавата, BESTWAY предупреждава Потребителя, че инсталирането и/или използването на Продуктите на BESTWAY в държава, различна от тази, в която са закупени Продуктите, може да причини щети на хора и /или собственост и/или на самия Продукт (или отделни негови части). Неспазването на изискванията, изложени тук, може да анулира гаранцията на производителя BESTWAY.

(f) Дата на влизане в сила

Гаранцията на BESTWAY се прилага по отношение на всички получени уведомления съгласно параграф 2.3 (c) във връзка с продуктите на BESTWAY, прилагащи конкретната европейска директива, предвидена в член 1.1. на този документ.

Дата на публикуване: 1 май 2022 г.